CnPack Forum » 技术板块灌水区 » 用coroutine的方式修改delphi自带的Threads例子


2010-12-3 15:29 zzzl
用coroutine的方式修改delphi自带的Threads例子

[size=2][color=black]delphi自带了一个线程例子,演示了如何用三个线程分别用三种排序算法,把排序过程以图形显示,这个例子太经典了,每个delphi版本都带着它。现在用coroutine的概念修改它,实现同样的效果,现实意义不是太大,考虑再三,还是决定发出来,全当是增加一个demo吧。

这个修改版的思路很简单,每个排序线程仅仅向外界告知自己的状态,外界线程接收到这个状态再把数据画出来,它的写法很也简单。

[/color]
[/size][size=2][color=black]另外以前用的coroutineUnit单元,现在内容增加的有点杂了,所以改名叫concept了,表示它提出的是一些编程概念,而 距离实际使用还有段距离。
[/color][/size]

[color=#000080][b]unit[/b][/color] [color=#000000]ThSort[/color];

[color=#000080][b]interface[/b][/color]

[color=#000080][b]uses[/b][/color]
  [color=#000000]Windows[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]Messages[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]SysUtils[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]Variants[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]Classes[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]Graphics[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]Controls[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]Forms[/color][color=#000000],[/color]
  [color=#000000]Dialogs[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]StdCtrls[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]ExtCtrls[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]concept[/color];

[color=#000080][b]type[/b][/color]
  [color=#000000]TThreadSortForm[/color] [color=#000000]=[/color] [color=#000080][b]class[/b][/color]([color=#000000]TForm[/color])
    [color=#000000]BubbleSortBox[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TPaintBox[/color];
    [color=#000000]SelectionSortBox[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TPaintBox[/color];
    [color=#000000]QuickSortBox[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TPaintBox[/color];
    [color=#000000]Bevel1[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TBevel[/color];
    [color=#000000]Bevel2[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TBevel[/color];
    [color=#000000]Bevel3[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TBevel[/color];
    [color=#000000]StartBtn[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TButton[/color];
    [color=#000000]Label1[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TLabel[/color];
    [color=#000000]Label2[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TLabel[/color];
    [color=#000000]Label3[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TLabel[/color];
     [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]StartBtnClick[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
    [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]BubbleSortBoxPaint[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
    [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]SelectionSortBoxPaint[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
    [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]QuickSortBoxPaint[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
    [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]FormCreate[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
    [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]FormClose[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]; [color=#000080][b]var[/b][/color] [color=#000000]Action[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TCloseAction[/color]);
  [color=#000080][b]private[/b][/color]
     [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]RandomizeArrays[/color];
  [color=#000080][b]public[/b][/color]
     [color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]PaintArray[/color]([color=#000000]Box[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TPaintBox[/color]; [color=#000080][b]const[/b][/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]array[/b][/color] [color=#000080][b]of[/b][/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color]);
  [color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]var[/b][/color]
  [color=#000000]ThreadSortForm[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color];

[color=#000080][b]implementation[/b][/color]

[color=#000080][b]uses[/b][/color] [color=#000000]SortThds[/color];

[i]{$R *.dfm}[/i]
[color=#000080][b]type[/b][/color]
  [color=#000000]PSortArray[/color] [color=#000000]=[/color] [color=#000000]^[/color][color=#000000]TSortArray[/color];
  [color=#000000]TSortArray[/color] [color=#000000]=[/color]  [color=#000080][b]array[/b][/color][color=#000000][[/color][color=#0000ff]0[/color][color=#000000]..[/color][color=#0000ff]114[/color][color=#000000]][/color] [color=#000080][b]of[/b][/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color];

[color=#000080][b]var[/b][/color]
  [color=#000000]ArraysRandom[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]Boolean[/b][/color];
  [color=#000000]BubbleSortArray[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]SelectionSortArray[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]QuickSortArray[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TSortArray[/color];


[i]{ TThreadSortForm }[/i]

[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]PaintArray[/color]([color=#000000]Box[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TPaintBox[/color]; [color=#000080][b]const[/b][/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]array[/b][/color] [color=#000080][b]of[/b][/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color]);
[color=#000080][b]var[/b][/color]
  [color=#000000]I[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color];
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
  [color=#000080][b]with[/b][/color] [color=#000000]Box[/color] [color=#000080][b]do[/b][/color]
  [color=#000080][b]begin[/b][/color]
     [color=#000000]Canvas[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]Pen[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]Color[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]clRed[/color];
     [color=#000080][b]for[/b][/color] [color=#000000]I[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]Low[/color]([color=#000000]A[/color]) [color=#000080][b]to[/b][/color] [color=#000000]High[/color]([color=#000000]A[/color]) [color=#000080][b]do[/b][/color] [color=#000000]PaintLine[/color]([color=#000000]Canvas[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]I[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]I[/color][color=#000000]])[/color];
  [color=#000080][b]end[/b][/color];
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]BubbleSortBoxPaint[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
  [color=#000000]PaintArray[/color]([color=#000000]BubbleSortBox[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]BubbleSortArray[/color]);
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]SelectionSortBoxPaint[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
  [color=#000000]PaintArray[/color]([color=#000000]SelectionSortBox[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]SelectionSortArray[/color]);
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]QuickSortBoxPaint[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
  [color=#000000]PaintArray[/color]([color=#000000]QuickSortBox[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]QuickSortArray[/color]);
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]type[/b][/color]
[b][color=#000080][/color][/b]    [color=darkgreen]//定义一个五元数,这个结构可以携带五个泛型数据,当你临时想把一堆数据绑在一起,或不想给每个成员变量起个好名字时,用这个就挺方便。[/color]
    [color=#000000]TTuple5[/color][color=#000000]=[/color][color=#000000]TTuple[/color][color=#000000]<[/color][color=#000080][b]string[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000]>;[/color]

[color=#000080][b]var[/b][/color]
[color=#000080][b]    [color=#006400]//声明一个通道,用于线程通讯,通讯的内容,就是[color=#000000]TTuple5[/color]了。[/color][/b][/color]
    [color=#000000]ch[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]CChannel[/color][color=#000000]<[/color][color=#000000]TTuple5[/color][color=#000000]>;[/color]

[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]FormCreate[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
[color=#006400]  //这句还是原来的。。[/color]
  [color=#000000]RandomizeArrays[/color];

[color=#006400]//[/color]
[color=#000000]ch[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]CChannel[/color][color=#000000]<[/color][color=#000000]TTuple5[/color][color=#000000]>.[/color][color=#000000]create[/color];

[color=#006400]//启动监听线程,它一直运行,没有退出,并不是因为实现它的退出功能困难,而是想随便在这传达一个想法:有些线程没必要有结束,进程退出时,操作系统会帮你清理干净的,手工清理这种线程反倒增加了不安全因素,另外它除了有工作时,其它时间一直是静默的。[/color]
[color=#000000]go[/color]([color=#000080][b]procedure[/b][/color]()
    [color=#000080][b]var[/b][/color]
        [color=#000000]d[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TTuple[/color][color=#000000]<[/color][color=#000080][b]string[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000],[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color][color=#000000]>;[/color]
    [color=#000080][b]begin[/b][/color]
    [color=#000080][b]while[/b][/color] [color=#000080][b]True[/b][/color] [color=#000080][b]do[/b][/color] [color=#000080][b]begin[/b][/color]
        [color=#000000]d[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]ch[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]value[/color];  [color=#006400]//接收线程数据,存到d变量中[/color]
[i]//        sleep(5);   [color=#006400]//如果想看排序动画的慢镜头,可以加上这句[/color][/i]
[i][color=#006400][/color][/i]

        [color=#000000]sync[/color]([color=#000080][b]procedure[/b][/color]()  [color=#006400]//sync函数用于在主线程中执行参数过程,其实就是Synchronize()[/color]
            [color=#000080][b]var[/b][/color]
                [color=#000000]box[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TPaintBox[/color];
                [color=#000000]FA[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FB[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FI[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FJ[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color];
            [color=#000080][b]begin[/b][/color]
[color=#000080][b]            [color=#006400]//判断线程数据是哪个线程发出的,以此确定要画在哪个paintbox上[/color][/b][/color]
            [color=#000080][b]if[/b][/color] [color=#000000]d[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]v1[/color][color=#000000]=[/color][color=#0000ff]'BubbleSort'[/color] [color=#000080][b]then  [/b][/color]
                [color=#000000]box[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]ThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]BubbleSortBox[/color]
            [color=#000080][b]else[/b][/color] [color=#000080][b]if[/b][/color] [color=#000000]d[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]v1[/color][color=#000000]=[/color][color=#0000ff]'SelectionSort'[/color] [color=#000080][b]then[/b][/color]
                [color=#000000]box[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]ThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]SelectionSortBox[/color]
            [color=#000080][b]else[/b][/color] [color=#000080][b]if[/b][/color] [color=#000000]d[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]v1[/color][color=#000000]=[/color][color=#0000ff]'QuickSort'[/color] [color=#000080][b]then[/b][/color]
                [color=#000000]box[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]ThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]QuickSortBox[/color];

            [color=#006400]//把线程数据读出来,然后用原示例的绘画代码[/color]
            [color=#000000]FA[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]d[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]v2[/color];
            [color=#000000]FB[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]d[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]v3[/color];
            [color=#000000]FI[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]d[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]v4[/color];
            [color=#000000]FJ[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]d[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]v5[/color];
            [color=#000080][b]with[/b][/color] [color=#000000]box[/color] [color=#000080][b]do[/b][/color] [color=#000080][b]begin[/b][/color]
                [color=#000000]Canvas[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]Pen[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]Color[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]clBtnFace[/color];
                [color=#000000]PaintLine[/color]([color=#000000]Canvas[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FI[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FA[/color]);
                [color=#000000]PaintLine[/color]([color=#000000]Canvas[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FJ[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FB[/color]);
                [color=#000000]Canvas[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]Pen[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]Color[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]clRed[/color];
                [color=#000000]PaintLine[/color]([color=#000000]Canvas[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FI[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FB[/color]);
                [color=#000000]PaintLine[/color]([color=#000000]Canvas[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FJ[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]FA[/color]);
                [color=#000080][b]end[/b][/color];
            [color=#000080][b]end[/b][/color]);
        [color=#000080][b]end[/b][/color];
    [color=#000080][b]end[/b][/color]);
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#006400]//bubble排序函数,它将会在线程中运行。这里只举这一个排序,另两个排序修改的地方和这个一样,太长了,不贴出来了。[/color]
[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]BubbleSort[/color]();
[color=#000080][b]var[/b][/color]
  [color=#000000]I[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]J[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]T[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color];
  [color=#000000]A[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TSortArray[/color];
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
[color=#000000]A[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]BubbleSortArray[/color];
  [color=#000080][b]for[/b][/color] [color=#000000]I[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]High[/color]([color=#000000]A[/color]) [color=#000080][b]downto[/b][/color] [color=#000000]Low[/color]([color=#000000]A[/color]) [color=#000080][b]do[/b][/color]
     [color=#000080][b]for[/b][/color] [color=#000000]J[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]Low[/color]([color=#000000]A[/color]) [color=#000080][b]to[/b][/color] [color=#000000]High[/color]([color=#000000]A[/color]) [color=#000000]-[/color] [color=#0000ff]1[/color] [color=#000080][b]do[/b][/color]
        [color=#000080][b]if[/b][/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color][color=#000000]][/color] [color=#000000]>[/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color] [color=#000000]+[/color] [color=#0000ff]1[/color][color=#000000]][/color] [color=#000080][b]then[/b][/color]
        [color=#000080][b]begin[/b][/color]
[i]//          VisualSwap(A[J], A[J + 1], J, J + 1);  [color=#006400]//这是原示例带的,没用了,屏蔽掉[/color][/i]
[i][color=#006400][/color][/i]
[size=2][font=Tahoma][color=#006400]          {这句是新增的,把排序过程中的数据发送给通道,tuple的第一个参数是排序算法的名字,通道的接收者要根据它来知道是谁给通道发的数据。[/color][/font]
[/size][font=Tahoma][size=2][color=#006400]          排序线程不会再操作主窗体界面了,因为排序线程只懂得排序,它对视图如何显示一无所知,这符合界面和逻辑分离的思想。另外以前用TThread时,如果需要线程对外界做出影响,需要先把外界数据放到TThread对象中,交由线程对象管理,而现在线程仅仅把数据发送出来,外界来决定这些数据的用途,这种负反馈可以让系统更稳定。}[/color]
[/size][/font]          [color=#000000]ch[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]value[/color][color=#000000]:=[/color][color=#000000]TTuple5[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]create[/color]([color=#0000ff]'BubbleSort'[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color][color=#000000]][/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color] [color=#000000]+[/color] [color=#0000ff]1[/color][color=#000000]][/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]J[/color][color=#000000],[/color] [color=#000000]J[/color] [color=#000000]+[/color] [color=#0000ff]1[/color]);

          [color=#000000]T[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color][color=#000000]][/color];
          [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color][color=#000000]][/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color] [color=#000000]+[/color] [color=#0000ff]1[/color][color=#000000]][/color];
          [color=#000000]A[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]J[/color] [color=#000000]+[/color] [color=#0000ff]1[/color][color=#000000]][/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]T[/color];
[i]//          if Terminated then Exit;  [color=#006400]//这是原示例带的,没用了,屏蔽掉[/color][/i]
        [color=#000080][b]end[/b][/color];
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b][color=#006400]//[/color][color=#006400]procedure QuickSort(); ...[/color][/b][/color]
[color=#000080][b][color=#006400][/color][/b][/color]
[color=#000080][b][color=#006400]//procedure SelectionSort();  ...[/color][/b][/color]
[color=#000080][b][color=#006400][/color][/b][/color]
[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]FormClose[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]; [color=#000080][b]var[/b][/color] [color=#000000]Action[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000000]TCloseAction[/color]);
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
[color=#000000]ch[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]Free[/color];
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]StartBtnClick[/color]([color=#000000]Sender[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]TObject[/b][/color]);
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
  [color=#000000]RandomizeArrays[/color];

[color=#006400]//启动三个排序线程[/color]
[color=#000000]go[/color]([color=#000000]BubbleSort[/color]);
[color=#000000]go[/color]([color=#000000]SelectionSort[/color]);
[color=#000000]go[/color]([color=#000000]QuickSort[/color]);
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]procedure[/b][/color] [color=#000000]TThreadSortForm[/color][color=#000000].[/color][color=#000000]RandomizeArrays[/color];
[color=#000080][b]var[/b][/color]
  [color=#000000]I[/color][color=#000000]:[/color] [color=#000080][b]Integer[/b][/color];
[color=#000080][b]begin[/b][/color]
[i]//  if not ArraysRandom then[/i]
[i]//  begin[/i]
     [color=#000000]Randomize[/color];
     [color=#000080][b]for[/b][/color] [color=#000000]I[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]Low[/color]([color=#000000]BubbleSortArray[/color]) [color=#000080][b]to[/b][/color] [color=#000000]High[/color]([color=#000000]BubbleSortArray[/color]) [color=#000080][b]do[/b][/color]
        [color=#000000]BubbleSortArray[/color][color=#000000][[/color][color=#000000]I[/color][color=#000000]][/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]Random[/color]([color=#0000ff]170[/color]);
     [color=#000000]SelectionSortArray[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]BubbleSortArray[/color];
     [color=#000000]QuickSortArray[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000000]BubbleSortArray[/color];
     [color=#000000]ArraysRandom[/color] [color=#000000]:=[/color] [color=#000080][b]True[/b][/color];
     [color=#000000]Repaint[/color];
[i]//  end;[/i]
[color=#000080][b]end[/b][/color];

[color=#000080][b]end[/b][/color][color=#000000].[/color]

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.